Έργα μας

COCA COLA 3Ε ΕΛΛΑΔΟΣ

Β' φάση αναβάθμισης δυναμικότητας της Μονάδας Επεξεργασίας Υγρών Βιομηχανικών Αποβλήτων του Εργοστασίου Σχηματαρίου, με την τεχνολογία MBR

LA Farm A.E.

Μονάδα Παραγωγής Βιοαερίου δυναμικότητας 1,6MW από επεξεργασία αποβλήτων τυροκομικής μονάδας

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ως υπεργολάβος της Gener2)

Σχεδιασμός-Προμήθεια-Εγκατάσταση και Θέση σε λειτουργία Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων στο Orikum της Αλβανίας.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ-(ως υπεργολάβος της Albstar Group)

Αναβάθμιση Ηλεκτρολογικών Εργασιών για το έργο Αποχέτευσης Φάση ΙΙΙ στο Pogradec της Αλβανίας,για την Περιβαλλοντική Προστασία της λίμνης Οχρίδας.

COCA COLA 3Ε ΕΛΛΑΔΟΣ

Αναβάθμιση της δυναμικότητας Επεξεργασίας Υγρών Βιομηχανικών Αποβλήτων του βιολογικού καθαρισμούτου εργοστασίου Σχηματαρίου, με την τεχνολογία MBR.

PEPSICO-ΗΒΗ Α.Ε.
PEPSICO-ΗΒΗ Α.Ε.

Σχεδιασμός, κατασκευή και λειτουργία Μονάδας Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων εργοστασίου εμφιάλωσης αναψυκτικών, με τεχνολογία MBR

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ (ώς υπεργολάβος της Έρμων Α.Ε)

Προμήθεια-Εγκατάσταση και Θέση σε λειτουργία του Η/Μ εξοπλισμού για το έργο "Βελτίωση εγκαταστάσεων επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Σκάλας Πάτμου"

ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ (ως υπεργολάβος της Κ/ξιας Μ&Τ Α.Τ.Ε-Έρμων Α.Ε)

Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για το έργο "Κατασκευή Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων  και αγωγού διάθεσης των λυμάτων του Δήμου Άνδρου.

ΒΙΚΟΣ (ως υπεργολάβος της Ecofield)

Κατασκευή τοποθέτηση και θέση σε λειτουργία μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων με την τεχνολογία MBR 

ΣΟΒΕΛ Α.Ε

-Σχεδιασμός, τοποθέτηση  και λειτουργία (2) compact Μονάδων Βιολογικού Καθαρισμού Αστικών Λυμάτων Τεχνολογίας MBR

-Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου του εργοστασίου

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε

-Προμήθεια-Τοποθέτηση και Θέση σε λειτουργία Compact Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού Αστικών Λυμάτων,τεχνολογίας MBR.

-Προμήθεια  λογισμικού SCADA για την απομακρυσμένη παρακολούθηση της ως άνω μονάδας

ΕΛΒΑΛ Α.Ε

Προμήθεια-Τοποθέτηση και Θέση σε Λειτουργία Compact Μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού Αστικών Λυμάτων τεχνολογίας  MBR 

Σελίδες