Αναερόβια επεξεργασία υγρών αποβλήτων

Στην αναερόβια επεξεργασία, βακτήρια μετατρέπουν το οργανικό φορτίο σε βιοαέριο σε συνθήκες έλλειψης οξυγόνου. Με τον τρόπο αυτό, απομακρύνουν το ρυπαντικό φορτίο των αποβλήτων, μειώνοντας έτσι το κόστος διάθεσής τους, αλλά παράλληλα παράγουν και «πράσινη ενέργεια».

Οργανικές ενώσεις (COD) μετατρέπονται σε μεθάνιο (CH4) + διοξείδιο του άνθρακα (CO2) + βιομάζα

Η παραγωγή βιοαερίου από αγροτογεωργικά απόβλητα και αστικά λύματα, έχει κερδίσει το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας, των βιομηχανιών και των Δημοτικών Αρχών, καθώς οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ευνοούν τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Το βιοαέριο αποτελείται κυρίως από μεθάνιο (60-64%) και διοξείδιο του άνθρακα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, την παραγωγή ατμού και για διεργασίες ξήρανσης.

Η εταιρεία ΣΥΡΜΕΤ Ε.Π.Ε.,προσφέρει ολοκληρωμένες και αποτελεσματικές λύσεις επεξεργασίας και αξιοποίησης των οργανικών αποβλήτων στον τομέα της αναερόβιας επεξεργασίας.