Επεξεργασία / Επαναχρησιμοποίηση Νερού

Η ΣΥΡΜΕΤ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. ειδικεύεται στο σχεδιασμό, την κατασκευή, την εγκατάσταση και έναρξη λειτουργίας μονάδων επεξεργασίας / επαναχρησιμοποίησης νερού.

Μέθοδοι επεξεργασίας:

  • Αμμόφιλτρα
  • Φίλτρα ρευστοστερεάς κλίνης
  • Αεριζόμενα βιόφιλτρα
  • Χλωρίωση / Αποχλωρίωση
  • Οζονισμός
  • Φίλτρα ενεργού άνθρακα
  • Καθαρισμός νερού

 Σχετικά Προϊόντα: